BLOG

Robotyka – czy to bezpieczne?

Dzięki wdrożeniu i rozwojowi robotyki przemysł współczesny zyskał nowe możliwości w związku z optymalizacją procesów produkcyjnych. Co więcej, roboty współpracujące zaczęły zastępować ludzi w wykonywaniu niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia zadań.

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn współpracujących

Maszyny i dedykowane systemy to starannie zaprojektowane i zbudowane urządzenia, umożliwiające ścisłą kontrolę ich działań oraz wykorzystywanej przez nie mocy. Oznacza to, że zarówno przebywanie w ich pobliżu, jak i ich obsługa i konserwacja są całkowicie bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Co więcej, stosowanie dedykowanych systemów może być świetnym rozwiązaniem dla firm chcących usprawnić swoją produkcję przy jednoczesnej pewności, że wdrożone rozwiązanie będzie doskonale dopasowane do ich potrzeb.

Taki stan rzeczy stanowi nie tylko zasługę profesjonalizmu inżynierów zajmujących się projektowaniem maszyn, lecz wręcz jest odgórnie narzucony przez tzw. dyrektywę maszynową, czyli Dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającą obowiązującą dotychczas dyrektywę 95/16/WE. Według zawartych w niej zapisów wszelkie maszyny oraz urządzenia działające na terenie Unii Europejskiej muszą spełniać podstawowe kryteria bezpieczeństwa i zdrowia wyszczególnione w załączniku nr 1 dyrektywy. Ponieważ stanowi on połączenie norm ISO10218-1, ISO10218-2 oraz ISO13849-1, każde urządzenie dostosowane do zawartych w niej wytycznych będzie również spełniać podstawowe wymogi dyrektywy maszynowej.

Normy dla robotów tradycyjnych zostały w 2016 roku poszerzone o kwestię parametrów technicznych robotów współpracujących. To wtedy opublikowana została nowa specyfikacja techniczna ISO/TS15066 jako dodatek do dokumentu ISO10218-1 opisującego wymogi bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych, a także do ISO10218-2 o wymogach bezpieczeństwa dla systemów robotycznych oraz integracji. Specyfikacja ta obejmuje instrukcje określające warunki bezpieczeństwa na czas projektowania i wdrażania zrobotyzowanych aplikacji.

Wszystko to pozwala jasno stwierdzić, że robotyka stanowi dziedzinę bezpieczną zarówno na etapie projektów i prototypów, jak i w czasie użytkowania, a jej praktykowanie nie stwarza zagrożenia dla życia ani zdrowia.

Wróć